ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ

За нас

„ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ е учредена през 1992 г. и до 1997 г. функционира като финансова къща, а от месец юни 1997 г., след получаването на разрешение от ДКЦКФБ и като инвестиционен посредник. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. Създаването на компанията е инициирано от стремежа на учредителите да отговорят адекватно на пазарните потребности и да предложат на клиентите си качествени услуги в областта на финансовото посредничество, а на последващ етап и в областта на инвестиционното банкиране. Развитието на дружеството през годините се е основавало на подържане на трайни връзки с клиентите, като приоритет е бил стремежът за комплексност на предлаганите продукти и услуги, като изходна позиция при изграждането на трайни и коректни партнъорски взаимоотношения.

„ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ е лицензиран инвестиционен посредник (лиценз № РГ-03-0091/24.02.2006 г., издаден от КФН) с предмет на дейност включващ:

 • приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструмен;
 • изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
 • консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
 • предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
 • инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти.

Освен това дружеството е регистрационен агент по силата на сключен договор с “Централен депозитар” АД, което му позволява да предлага на клиентите си и допълнителни услуги.

„ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ е:

 • Член на “Българска Фондова Борса – София” АД,
 • Член на “Централен депозитар” АД

„ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ е постоянен участник на капиталовия пазар в страната, като през годините активността на дружеството му отрежда достойно място в класациите на “БФБ – София” АД. Дружеството активно участва в процеса на преструктуриране и приватизация на държавни предприятия, като е един от основните инвестиционни посредници, съдействали за финализиране на приватизационни сделки посредством придобиване на акции на Централизирани публични търгове. По-значителни са сделките със следните дружества:

 • “Холсим България” АД;
 • “Плевенски цимент” АД;
 • “Холсим кариерни материали” АД;
 • “Кариери” АД;
 • “Делта Ком Холдинг” АД;
 • “Хан Аспарух” АД;
 • “Капрони” АД;
 • “Шведски кибрит Палм България” АД;
 • “Хемусмарк” АД;
 • “Енерсис Холдингс (Люксембург)” С.А.Р.Л.;
 • “Енергия” АД – гр. Търговище и др.

Използването на инвестиционните бонове по време на масовата приватизация, а в последствие и на компенсаторните инструменти, като непарично платежно средство за закупуване на държавна и общинска собственост, даде допълнителен тласък за развитието на пазара в страната, като при тези процеси „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ успя да реализира значителен оборот с компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Силно направление в дейността на дружеството е подготовката и осъществяването на търгови предложения за изкупуване на акции. През годините успешно са осъществени търговите предложения за следните дружества:

 • “ДЗУ” АД – гр. Стара Загора;
 • “Хемусмарк” АД – гр. Бургас;
 • “Хан Аспарух” АД – гр. Исперих;
 • “Капрони” АД – гр. Казанлък;
 • “Рубин” АД – гр. Плевен;
 • “Напредък Холдинг” АД – гр. София;
 • “Енергия” АД – гр. Търговище.

„ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ се стреми да съдейства на заинтересованите корпоративни клиенти и да предлага инвестиционни услуги, свързани с осигуряване на възможности и подготовка на дългово или капиталово финансиране посредством емитирането на облигации или акции. Конкретно – дружеството е изготвило проспектите за публично предлагане и е осъществило процедурата по регистрация за търговия на “БФБ – София” АД на следните дружеста:

 • “А. В. Билдингс” АД – гр. София;
 • “Метрон” АД – Пролеша;
 • “Велина” АД;
 • “Булгари резерв пропъртис” АДСИЦ.
vietnam-stock-exchange

Услуги

Инвестиционен посредник „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“, предлага на своите клиенти следните видове услуги:

 • покупко-продажба на корпоративни ценни книжа на “БФБ – София” АД;
 • покупко-продажба на компенсаторни инструменти;
 • покупко-продажба на права за увеличение капитала на публични дружества;
 • записване на акции от нови емисии или участие в увеличението на капитала на публични дружества;
 • подготовка и осъществяване на търгови предложения за закупуване или замяна на акции от капитала на публични дружества;
 • изготвяне на проспекти за първично и вторично публично предлагане на ценни книжа;
 • последваща регистрация за вторична търговия на регулиран пазар на вече пласирани емисии ценни книжа (регистриране на ценни книжа);
 • покупко-продажба на държавни ценни книжа;
 • операции по регистрационно агентство, относно ценни книжа.

За обслужване на плащанията по сключени сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти и съхранение на парични средства на клиенти, ИП „Дилингова финансова компания“ използва общи банкови сметки, открити при ТБ „ОББ“ АД, както следва:

IBAN: BG85 UBBS 8002 1019 9242 40 – DVP сметка

IBAN: BG20 UBBS 8002 1019 9244 40 – сметка за съхранение на парични средства

ИП „Дилингова финансова компания“ полага грижата на добрия търговец, при ангажирането на трето лице (банка) за съхранение на парични средства на клиентитите си. Съответно действие или бездействие на това лице, извън изпълнението на разпоредителни действията на ИП, не ангажират отговорността на последния.

Инвестиционен посредик “Дилингова финансова компания”, посредством сключване на договори за доверително управление, предоставя на клиентите си индивидуални услуги, свързани с управлението на клиентски портфейли. Самата услуга е предназначена за клиенти, които предпочитат да предоставят средства на професионален играч, какъвто е инвестиционния посредник, който да взема конктретни инвестиционни решения и по този на чин да реализира доходност за сметка на клиентите. Характерното тук е обстоятелството, че клиентите сами определят приложното поле на своите инвестиции, като задават или не ограничения по отношение вида на финансовите инструменти (приложение към договора за доверително управление), в които да бъдат формирани позиции за тяхна сметка. По този начин, съобразно инвестиционният риск, който е готов да поеме клиента се формира и неговата доходност. Клиентите по доверително управление получават всеки месец отчет за сключените за тяхна сметка сделки, а при поискване и на по-къс интервал. Самите договори за доверително управление могат да бъдат сключени и прекретени по всяко време от страна на клиента, без да е необходимо да бъдат заплащани неустойки и допълнителни такси.

Дейностите, свързани с организация и управление на процесите по първично и вторично пласиране на ценни книжа за целите на финансиране на дейността на съответна компания, заключаващо се в набирането на свеж ресурс, посредством емитирането на дълг (облигации) или капитал (акции) са свързани с т.нар. инвестиционно банкиране. „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ трайно се ангажира с цялостната организация по подготовката на процеса (проучване на нуждите на клиента, избор на конкретен вариант, маркетингов анализ, подготовка и вземане на решение от компетентния дружествен орган, изготвяне на проспект или меморандум) и фактическото пласиране на емисията ценни книжа (подготовка на емисията, информиране на потенциалните инвеститори и организиране продажбата на ценните книжа на борсов или извънборсов пазар).

„ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ се ангажира и с допълнителни услуги, свързани с извършване на инвестиционни консултации и анализ на определени компании, като при това предоставя на клиентите си актуална и надеждна информация за вземане на инвестиционни решения.

Частното предлагане на ценни книжа е предложение за покупка на ценни книжа, извън регулиран пазар на ограничен брой индивидуални или институционални и професионални инвеститори. Тази дейност изисква осъществяване на директен контакт с потенциалните инвеститори, на база на предварително направено пазарно проучване Частното предлагане съкращава сроковете, свързани с набирането на средства за финансиране дейността на емитента и намалява до известна степен разходите по емитирането на ценните книжа, тъй като отпадат редица формални изисквания, свързани с с организацията и подготовката за придобиване на публичен статут на емитента или емисията ценни книжа. „ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ“ организира цялостния процес по подготовката и частното пласиране на следните видове ценни книжа:

 • обикновени акции;
 • преференциални акции;
 • обикновени и серийни облигации.
Financial-Ratio-Categories-56a091f03df78cafdaa2d0d5

Капиталов пазар в България

Институционалната рамка на капиталовия пазар в страната е определена от Закона за публично предлагане на ценни книжа (в сила от началото на 2000 г.), който регламентира дейността на участниците на пазара, основните институции и регулаторната рамка. По отношение на институциите, пазара на ценни книжа е определен от дейността на следните три:

БФБ е акционерно дружество, лицензирано от ДКЦК (сега КФН) за организирането на официален и неофициален пазар на ценни книжа, като осигурява на членовете си и на техните клиенти равен достъп до пазрарната информация и равни условия за участие в търговията. Акционери на БФБ са членовете на Борсата (инвестиционни посредници и търговски банки), както и Българската държава. За метод на търговия е определен методът, при който поръчките за покупка и продажба се въвеждат в електронна система за търговия в течение на борсовата сесия. Поръчките се срещат автоматично от системата, спазвайки приоритетите цена и време при въвеждане. Клиентските поръчки имат приоритет при изпълнение пред поръчките за собствена сметка на инвестиционните посредници. Минималната стъпка на котиране е 0.001 BGN. От септември 2000 г. беше въведена система за неприсъствена търговия, която позволи на инвестиционните посредници да търгуват от своите офиси, без да е необходимо физическото им присъствие на „пода“ на борсата.

КФН е основният регулаторен орган, който нормативно регламентира дейността на всички участници на капиталовия пазар в страната и следи за спазването на закона. КФН издава разрешения за извършване на дейност на институциите, организиращи пазари на ценни книжа, инвестиционните посредници, инвестиционните дружества и фондовете, дружествата със специална инвестиционна дейност и др., както и одобрява проспектите за публично предлагане на ценни книжа на емитентите и регистрира емисиите ценни книжа за търговия. Основни приоритети в дейността на КФН по отношение инвестиционната дейност (освен по отношение на инвестиционната дейност, КФН е надзорник и на застрахователната и дейността по допълнителното социално осигуряване) са защитата интересите на инвеститорите и осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари, както и организирането на ефективен пазар на ценни книжа и защитата интересите на инвеститорите.

ЦД е мястото, където се съхраняват и водят всички безналични ценни книжа. ЦД е акционерно дружество, чиито акционери са различни финансови институции (инвестиционни посредници и търговски банки), БНБ и Министерството на финансите. Предметът на дейност е обусловен от естеството му на единствен регистратор за безналичните ценни книжа и включва откриване и водене на сметки за ценни книжа, регистриране на сделки с ценни книжа, администриране на ценни книжа (включително водене на книги за безналични акции и облигации), обездвижване на ценни книжа и др. Всички сделки с безналични ценни книжа се приключват от ЦД, при правилата определени от него и задължителни за спазване от инвестиционните посредници.

Инвестиционни възможности

Инвеститорите в България, както и инвеститорите по цял свят, често си задават въпроси, касаещи инвестиционните възможности, пред които са изправени:

 • Как да се ориентирам при избора на инвестиции;
 • В какво по-конкретно да вложа свободните си средства;
 • Какво да очаквам от инвестициите;
 • Има ли риск за вложените средства;
 • Мога ли да предпочета един инвестиционен инструмент пред друг и т. н.

Най-общо за да може да се отговори на подобни въпроси, с цел да се избере оптимална инвестиция, инвеститорът следва да познава различните видове финансови инструменти и потенциалните рискове, респективно доходността, които носят.

ВИДОВЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

КОРПОРАТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА
Корпоративните ценни книжа най-общо са ценни книжа, издадени от акционерни дружества, с цел финансиране на дейността. Те основно биват капиталови, дългови или деривативи.АкцииАкциите са капиталови ценни книжа и овеществяват право на собственост върху обособена част от дружеството. Акциите дават следните основни права: право на глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент, както и право на ликвидационен дял. Освен това, всеки акционер има право да придобие определен брой акции (пропорционален на делът му в дружеството) при увеличение капитала на дружетсвото, което е съпроводено с временно съществуване на деривативна ценна книга – т. нар. право Доходноста от акциите се формира от получените дивиденти и от разликата между покупната и продажната цена (капиталова печалба) на акциите. При акциите рисковете за инвеситора са по-големи от колкото при облигациите, но и потенциалната доходност е значително по-голяма. При наличието на ефективен и развит пазар акцията, като ценна книга е силно волатилна и отразява цялата налична информация по отношение дейността на дружеството емитент, което е предпоставка за използването и като основен инструмент от сравнително по-спекулативните играчи.Корпоративни облигацииОблигациите са ценни книжа, материализиращи вземания на инвеститорите от емитента на ценни книжа, по повод заем, което определя и характера им на дългови ценни книжа. Доходът за инвеститора в облигации се формира от лихвените плащания и от разликата между покупната и продажната цена. Често при издаването на облигациите главницата и/или лихвените плащания са обезпечени с друг актив (обезпечени облигации). Корпоративните облигации са сравнително безрискови инвестиции с предварително определена или плаваща доходност. Притежателят на облигации се явява кредитор на дружеството издало облигациите, като вземанията му по изплащане на лихва и главница са приоритетни по отношение на задълженията спрямо акционерите. Облигациите са сравнително слабо волатилни ценни книжа и промяната в цените им е свързано преди всичко със срока до падежа, размера на лихвените плащания и лихвените нива. Този вид инструменти са подходящи за консервативните инвеститори и тези които търсят алтернатива на банковите депозити и ДЦК.
Ценни книжа на непублични дружества
Освен инвестициите в публични дружества и публични емисии, съществуват атрактивни възможности за пряко инвестиране в капитала или дълга на непублични такива. Много отрасли в момента преминават през дълбоко преструктуриране, други се създават, което предоставя на инвеститорите и на предприемачите възможността да се възползват от потенциалния ръст на Българската икономика. Допълнителният риск, който тези ценни книжа носят, в сравнение с техните публични аналози е ликвидният риск, тъй като те не се търгуват на регулиран пазар.
Деривативни ценни книжа (деривати).
Дериватите се ценни книжа, които произтичат от друг актив (стока или ценна книга) и те са пряко свързани със съществуването на този базов актив. Деривати са правата, варантите, опциите, фючърсите и др. екзотични ценни книжа.
ИПОТЕЧНИ И ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ
По същество те не се отличават от корпоративните облигации, още повече, че ипотечните са и корпоративни. Разликата се състои в това, че са издадени от банки или общини и като цяло са считани за по-нискорискови. Ипотечните облигации задължително се издават с обезпечение.
ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА (ДЦК) И ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ.

Държавните ценни книжа са ценни книжа, емитирани от Министерство на финансите като представител на дъжавата и те материализират държавен дълг. Притежатели на ДЦК могат да бъдат български или чуждестранни физически и юридически лица. ДЦК в обращение са отделни емисии, които имат свои уникални характеристики, като:

 • номер на емисията – буквено-цифров код, който идентифицира емисията;
 • дата на емисията – датата, на която ДЦК са пуснати в обращение и от която започва да тече срокът на емисията;
 • падеж – датата, на която се извършва плащането на номиналната стойност на емисията и се погасява задължението на държавата към притежателите на ДЦК;
 • номинална стойност – стойността, изплащана на падежа на притежателите на ДЦК;
 • лихвен процент – процентът, с който се олихвява номиналната стойност, за да се получи размерът на дължимите лихви, които често се обозначават като лихвени купони.

По отношение на вложенията в ДЦК може да се каже, че те са:

 • с висока сигурност – изплащането на падежа на номиналната стойност и лихвите е гарантирано от държавата;
 • с висока ликвидност – емисиите на ДЦК са с големи обеми и за тях съществува развит вторичен пазар, където вложителите биха могли, да продадат притежаваните от тях ДЦК преди датата на падежа при почти нулеви транзакционни разходи.

Според срока им до падежа (матуритета) ДЦК са:

 • краткосрочни – емитират се със срок до падежа до една година;
 • средносрочно – със срок на изплащане от една до пет години включително;
 • дългосрочни – със срок на изплащане над пет години.

Средносрочните и дългосрочните ДЦК се наричат съкровищни облигации. В зависимост от вида на дохода, който носят ДЦК, биват:

 • лихвоносни – емитират се по цена равна или по-голяма от номинала им, върху която се начислява лихва съобразно лихвения процент на емисията;
 • сконтови – емитират се по цена под номинала и доходът за вложителя се формира само от отстъпката, т. е. от разликата между покупната цена и номиналната стойност, изплащана на падежа;
 • сконтово-лихвоносни – емитират се по цена под номинала, а върху него се начислява лихва съобразно лихвения процент на емисията, т. е. доходът се формира от отстъпката от номинала и лихвата.

ЗУНК

В обращение се намират и т.нар. ЗУНК – ове. Това по същество са държавни облигации, издадени в съответствие със Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК), договорени до 31 декември 1990 г. ЗУНК – овете са държавни ценни книжа и притежават всички техни основни характеристики.
КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ
Компенсаторните инструменти се, издадават от съответните представители на Българската държава (ведомства, областни управи и поземлени комисии) за обезщетяване на лицата или техните правоприемници, чиито имоти, сгради или земеделски земи са одържавени или отчуждени. Компенсаторните инструменти са поименни и (с изключение на компенсаторните записи от преобразувани жилищно спестовни влогове) могат да се прехвърлят без ограничения. Те могат да бъдат използвани като платежно средство при приватизационни сделки, като посредством тях се придобиват акции или дялове от капитала на дружества за приватизация. С регистрирането им за търговия на фондовата борса, компенсаторните инструменти се превърнаха освен в платежно средство при определени приватизационни сделки и в инструмент за активна търговия, отличаващ се с висока ликвидност. Доходността от инвестиции в компенсаторни инструменти има силно спекулативен характер и инвеститорите следва да имат предвид, че те не са ценни книжа (макар да се търгуват като такива), имат временен статут и тяхното съществуване не е обезпечено с реални активи.

Контакти