Акционерно дружество "ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ" е учредено през 1992 г. и до 1997 г. функционира като финансова къща, а от месец юни 1997 г., след получаването на разрешение от ДКЦКФБ и като инвестиционен посредник. Основният капитал на дружеството е в размер на 82 000 лв., а собственият е почти 900 000 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. Създаването на компанията е инициирано от стремежа на учредителите да отговорят адекватно на пазарните потребности и да предложат на клиентите си качествени услуги в областта на финансовото посредничество, а на последващ етап и в областта на инвестиционното банкиране. Развитието на дружеството през годините се е основавало на подържане на трайни връзки с клиентите, като приоритет е бил стремежът за комплексност на предлаганите продукти и услуги, като изходна позиция при изграждането на трайни и коректни партнъорски взаимоотношения.